Bajrang Ban

Bajrang Ban is also another ‘Paath’ after Hanuman Chalisa which is to be read and understood to make our life more comfortable and free from all the ‘kasht’ and ‘sankats’….
DohaNishchai prem pratit te, vinai karen sanman
Tehi ki karja sakal shubh siddh karai Hanuman, 

Jai Hanumant sant hitkari
suni lijai Prabhu arja hamari.
Jan ke kaj vilamb na kijai,
atur dauri maha sukh dijai.
Jaise kudi sindhu vahi para,
surasa badan paithi vistara.
Age jai Lankini roka,
marehu lat gai sur loka.
Jai Vibhishan ko sukh dinha
Sita nirakhi param pad linha
Bag ujari sindhu mah bora,
ati atur yam katar tora
Akshai kumar ko mar sanhara,
lum lapet Lanka ko jara.
Lah saman Lanka jar gai
Jai jai dhvani surpur men bhai.
Ab vilamb kehi karan svami,
kripa karahu ur antaryarmi
Jai jai Lakshman pran ke data,
atur hoi dukh karahu nipata.
Jai Girdhar jai jai sukh sagar,
sur samuh samarth bhat nagar.
Om Hanu Hanu Hanu Hanumant hathile,
bairihi maru vajra ki kile.
Gada Vajra lai bairihi maro,
Maharaj Prabhu das ubaro.
Omkar hunkar Mahavira dhavo,
Vajra gada Hanu vilamb na lavo.
Om Hrim Hrim Hrim Hanumant kapisa,
Om hun hun hun ari ur shisha.
Satya hihu Hari shapath pai kai,
Ramdut dharu maru dhai kai.
Jai jai jai Hanumant agadha,
dukh pavat jan kehi apradha.
Puja jap tap nem uchara
nahin janat haun das tumhara.
Ban upvan mag, gin grah mahin,
tumhare bal ham darpat nahin.
Panya paraun kar jori manavaun,
yah avsar ab kehi gohravau.
Uth uth chal tohi Ram dohai,
panya paraun kar jori manai.
Om chan chan chan chan chapal chalanta,
Om Hanu Hanu Hanu Hanu Hanumanta.
Om han han hank det kapi chanchal,
Om san san sahami parane khaldal.
Inhain maru tohi shapath Ram ki
Rakhu Nath maryada nam ki
Janak suta Hari das kahavo,
taki shapath vilamb na lavo.
Jai iai jai dhuni hot akasha
sumirat hot dusah dukh nasha.
Sharan sharan kar jori manavaun
yah avsar kehi gahara baun.
Jai Anjani Kumar balvanta,
Shankar suvan vir Hanumanta.
Badan karal kal kul ghalak
Ram sahai sada prati palak.
Bhut pret pishach nishachar
Agni vaital kal maro mar.
Apne jan ko turat ubaro,
sumirat hoi Anand hamaro.
Yah vajrang ban jehi mare,
tahi kaho phir kaun ubare.
Path kare Bajrang ban ki,
Hanumat raksha karai pran ki.
Yah Bajrang ban jo ja pai,
Tahe te bhut pret sab kanpe.
Dhup dei aru japai hamesha,
Take tan nahin rahai kalesha.

Doha
Prom priti dhari kapi bhajai
sada dharai ur dhyan
Tehi ke karaj sakal shub,
siddh karai Hanuman.